La 2 iunie 2022, Consiliul Raional Nisporeni, prin Decizia 3/20 a aprobat Acordul de colaborare dintre Consiliul Raional Nisporeni şi A.O. Societatea Invalizilor din R. Moldova. 

Decizia a fost aprobată în conformitate cu art. 43, art. 46 alin. 1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 547, din 25.12.2003 cu privire la asistenţa socială cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 60, din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legii nr. 105 din 14 iunie 2018, cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj şi Decizia nr. 5/13 din 16.12.2012 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei".

Decizia 3/20

Necesitatea acestui Acord de colaborare vine din importanța promovării politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă, integrării sociale şi profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele de bază a Acordului de colaborare:

  • Cunoaşterea mai bună a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi la integrarea profesională în vederea sporirii accesului la măsurile de ocupare a forței de muncă.
  • Sporirea gradului de informare a persoanelor cu dizabilităţi, autorităţilor publice locale din Nisporeni despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate prin participarea la seminare informative, mese rotunde, ateliere de lucru, schimbul de materiale informative.

Documentul a fost semnat de Vasile Mărcuţă (Consiliul Raional Nisporeni) și Mihail Mărginean (Asociaţia Obştească Societatea Invalizilor din Republica Moldova).

Acord de colaborare

Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice, examinând actele prezentate, constatând că solicitantul desfăşoară activităţi de utilitate publică şi întruneşte cumulativ condiţiile pentru atribuirea statutului de utilitate publică prevăzute la art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1), (12), (13) lit. a), art. 25 alin. (1), (2), (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale; pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. d), pct. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare, Comisia de certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice,

DECIDE:
1. Se admite cererea privind atribuirea statutului de utilitate publică.
2. Se atribuie statutul de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova, înregistrată cu IDNO: 1012620001364 din data de 19.03.1990, pe un termen de 5 ani, până la 01.06.2027.
3. Se consemnează în Registrul de stat al persoanelor juridice datele despre atribuirea statutului de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova

Decizie Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice