14 octombrie 2022

AO "Centrul de Caritate pentru Refugiaţi" (administrator - Ahmad Djavid PAKNEHAD) şi AO Societatea invalizilor din Republica Moldova (administrator - Mihai Mărgineanu) au încheiat un Acord cu privire la colaborarea întru implementarea activităţilor în cadrul Proiectului „Community Services Development for Refugees and Asylum Seekers in Moldova" în parteneriat cu United Nationos High Commissioner for Refugees conform referinţei Acordului de parteneriat nr. MDA/01/2022/0000000074/002.

Document original

 

AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova și Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Călărași, având in vedere atribuțiile și competențele fiecărei părți, precum și dorința de a colabora în domeniul cercetării, inovării încheie prezentul acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități".

Scopul prezentului acord de parteneriat urmărește stabilirea relației intre părți, în special ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților proiectului.

Prezentul acord se încheie pe termenul proiectului de cercetare si începe sa funcționeze de la data începerii proiectului.

Vezi textul integral al Acordului de parteneriat >>>

 

Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), un organ subsidiar al Națiunilor Unite 
(cu sediul: 94 Montbrillant, 1202 Geneva, Elveția) a decis: 

 • ÎNTRUCÂT, ICNUR, pe baza Statutului său din 1950, a Convenției Națiunilor Unite din 1951 privind statutul refugiaților și a rezoluțiilor ulterioare ale Adunării Generale a Națiunilor Unite, este mandatat să ofere protecție internațională, asistență și soluții refugiaților și altor categorii de persoane;
 • ÎNTRUCÂT, Societatea Invalizilor din Republica Moldova are ca scop realizarea și implementarea activităților care au ca scop apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu dizabilități;
 • Părțile au convenit la livrarea a 200 de scaune cu rotile pentru persoanele cu dizabilități printre refugiați și comunitățile gazdă, la cererea ICNUR și a celorlalți parteneri operaționali ai săi, sub rezerva consultării prealabile cu ICNUR, Moldova.

Scrisoare ICNUR /limba engleză/

 

La 2 iunie 2022, Consiliul Raional Nisporeni, prin Decizia 3/20 a aprobat Acordul de colaborare dintre Consiliul Raional Nisporeni şi A.O. Societatea Invalizilor din R. Moldova. 

Decizia a fost aprobată în conformitate cu art. 43, art. 46 alin. 1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 547, din 25.12.2003 cu privire la asistenţa socială cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 60, din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legii nr. 105 din 14 iunie 2018, cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj şi Decizia nr. 5/13 din 16.12.2012 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei".

Decizia 3/20

Necesitatea acestui Acord de colaborare vine din importanța promovării politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă, integrării sociale şi profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele de bază a Acordului de colaborare:

 • Cunoaşterea mai bună a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi la integrarea profesională în vederea sporirii accesului la măsurile de ocupare a forței de muncă.
 • Sporirea gradului de informare a persoanelor cu dizabilităţi, autorităţilor publice locale din Nisporeni despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate prin participarea la seminare informative, mese rotunde, ateliere de lucru, schimbul de materiale informative.

Documentul a fost semnat de Vasile Mărcuţă (Consiliul Raional Nisporeni) și Mihail Mărginean (Asociaţia Obştească Societatea Invalizilor din Republica Moldova).

Acord de colaborare

Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice, examinând actele prezentate, constatând că solicitantul desfăşoară activităţi de utilitate publică şi întruneşte cumulativ condiţiile pentru atribuirea statutului de utilitate publică prevăzute la art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1), (12), (13) lit. a), art. 25 alin. (1), (2), (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale; pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. d), pct. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare, Comisia de certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice,

DECIDE:
1. Se admite cererea privind atribuirea statutului de utilitate publică.
2. Se atribuie statutul de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova, înregistrată cu IDNO: 1012620001364 din data de 19.03.1990, pe un termen de 5 ani, până la 01.06.2027.
3. Se consemnează în Registrul de stat al persoanelor juridice datele despre atribuirea statutului de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova

Decizie Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice

 

AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova de comun cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni în dorința de a colabora în domeniul cercetării și inovării încheie un acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET".

Acord de Parteneriat

 

Obiectul prezentului Acord îl constituie cooperarea dintre AOSIRM şi ANP în scopul iniţierii şi dezvoltării programelor de reintegrare socială şi susținere a persoanelor cu dizabilități, deţinute în instituțiile penitenciare, prin atragerea de fonduri, donații şi sponsorizări destinate îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie, reintegrării sociale, instruirii profesionale şi încadrării ulterioare a acestei categorii de persoane din instituțiile penitenciare în câmpul muncii, precum şi dezvoltarea proiectelor care se încadrează în obiectivelе comunе.

AOSIRM va realiza activităţi de susţinere a persoanelor cu dizabilități deţinute în instituţiile penitenciare, de asistență medicală, încadrare în câmpul muncii şi reabilitare socială a acestei categorii de persoane condamnate:

 • Va coordona cu ANP activităţile ce se planifică a fi organizate în cadrul sistemului administraţiei penitenciare şi va prezenta conceptul de activitate;
 • Va discuta în comun cu ANP progresele, regresele şi impedimentele întâlnite în activităţile efectuate;
 • Va respecta legislaţia în vigoare, precum şi va lua în considerare prevederile reguiamenteior, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor aie ANP şi Ministeruiui justiţiei ce au referinţă la activităţile implementate;
 • Va organiza în comun eu reprezentanții ANP şi a instituțiilor penitenciare echipe multidisciplinare pentru rezolvarea problemelor apărute în procesul desfășurării activității comune.
 • Va realiza activităţi/evenimente în comun cu ANP: ateliere de lucru, conferinţe, mese rotunde, şedinţe de lucru, etc;
 • Va expedia lista persoanelor care urmează să se deplaseze în instituțiile penitenciare cu numărul şi seria buletinului de identitate, cu cel puţin 72 de ore înaintea efectuării vizitei la locul solicitat;
 • Va consulta şi va lua în considerare prevederile regulamentelor de ordine interioară a instituţiilor penitenciare, ce ţin de securitatea şi comportamentul persoanelor pe teritoriul acestor instituţii.

> > > Textul integral al Acordului