14 octombrie 2022

AO "Centrul de Caritate pentru Refugiaţi" (administrator - Ahmad Djavid PAKNEHAD) şi AO Societatea invalizilor din Republica Moldova (administrator - Mihai Mărgineanu) au încheiat un Acord cu privire la colaborarea întru implementarea activităţilor în cadrul Proiectului „Community Services Development for Refugees and Asylum Seekers in Moldova" în parteneriat cu United Nationos High Commissioner for Refugees conform referinţei Acordului de parteneriat nr. MDA/01/2022/0000000074/002.

Document original

 

AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova și Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Călărași, având in vedere atribuțiile și competențele fiecărei părți, precum și dorința de a colabora în domeniul cercetării, inovării încheie prezentul acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități".

Scopul prezentului acord de parteneriat urmărește stabilirea relației intre părți, în special ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților proiectului.

Prezentul acord se încheie pe termenul proiectului de cercetare si începe sa funcționeze de la data începerii proiectului.

Vezi textul integral al Acordului de parteneriat >>>

 

În urma unui parteneriat cu Societatea Invalizilor din Republica Moldova, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului raional, au reușit să asigure persoanele din raza raionului Nisporeni aflate în dificultate de a se deplasa, cu fotolii rulante. Totodată un număr considerabil de fotolii a ajuns și în Instituția Medicală Spitalul Raional, Centrul de Sănătate, urmând ca o parte dintre ele să ajungă în fiecare centru medical din localitățile raionului. Astfel persoanele cu nevoi speciale au o șansă la o viață mai bună.
 
Consiliul raional apreciază munca depusă de angajații din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și mulțumește Societății Invalizilor din Republica Moldova pentru ajutorul oferit.
 
 
 

Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), un organ subsidiar al Națiunilor Unite 
(cu sediul: 94 Montbrillant, 1202 Geneva, Elveția) a decis: 

  • ÎNTRUCÂT, ICNUR, pe baza Statutului său din 1950, a Convenției Națiunilor Unite din 1951 privind statutul refugiaților și a rezoluțiilor ulterioare ale Adunării Generale a Națiunilor Unite, este mandatat să ofere protecție internațională, asistență și soluții refugiaților și altor categorii de persoane;
  • ÎNTRUCÂT, Societatea Invalizilor din Republica Moldova are ca scop realizarea și implementarea activităților care au ca scop apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu dizabilități;
  • Părțile au convenit la livrarea a 200 de scaune cu rotile pentru persoanele cu dizabilități printre refugiați și comunitățile gazdă, la cererea ICNUR și a celorlalți parteneri operaționali ai săi, sub rezerva consultării prealabile cu ICNUR, Moldova.

Scrisoare ICNUR /limba engleză/

 

La 2 iunie 2022, Consiliul Raional Nisporeni, prin Decizia 3/20 a aprobat Acordul de colaborare dintre Consiliul Raional Nisporeni şi A.O. Societatea Invalizilor din R. Moldova. 

Decizia a fost aprobată în conformitate cu art. 43, art. 46 alin. 1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 547, din 25.12.2003 cu privire la asistenţa socială cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 60, din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legii nr. 105 din 14 iunie 2018, cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj şi Decizia nr. 5/13 din 16.12.2012 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei".

Decizia 3/20

Necesitatea acestui Acord de colaborare vine din importanța promovării politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă, integrării sociale şi profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele de bază a Acordului de colaborare:

  • Cunoaşterea mai bună a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi la integrarea profesională în vederea sporirii accesului la măsurile de ocupare a forței de muncă.
  • Sporirea gradului de informare a persoanelor cu dizabilităţi, autorităţilor publice locale din Nisporeni despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate prin participarea la seminare informative, mese rotunde, ateliere de lucru, schimbul de materiale informative.

Documentul a fost semnat de Vasile Mărcuţă (Consiliul Raional Nisporeni) și Mihail Mărginean (Asociaţia Obştească Societatea Invalizilor din Republica Moldova).

Acord de colaborare

Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice, examinând actele prezentate, constatând că solicitantul desfăşoară activităţi de utilitate publică şi întruneşte cumulativ condiţiile pentru atribuirea statutului de utilitate publică prevăzute la art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1), (12), (13) lit. a), art. 25 alin. (1), (2), (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale; pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. d), pct. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare, Comisia de certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice,

DECIDE:
1. Se admite cererea privind atribuirea statutului de utilitate publică.
2. Se atribuie statutul de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova, înregistrată cu IDNO: 1012620001364 din data de 19.03.1990, pe un termen de 5 ani, până la 01.06.2027.
3. Se consemnează în Registrul de stat al persoanelor juridice datele despre atribuirea statutului de utilitate publică Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor din Republica Moldova

Decizie Comisia de Certificare pe lângă Agenţia Servicii Publice

 

Acest studiu este elaborat în cadrul proiectului ”Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități”, ca parte a proiectului “Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est - Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Opiniile exprimate în acest document, aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politica oficială sau poziția donatorului.

RAPORT DE MONITORIZARE

 

Tinerii cu dizabilități din Republica Moldova se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv angajarea în câmpul muncii. Însă există inițiative care contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestor tineri prin găsirea oportunităților de angajare în câmpul muncii. Una dintre aceste inițiative este proiectul „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități”.

În contextul implementării proiectului, astăzi la Nisporeni a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia au fost prezentate propuneri privind ajustarea cadrului legal de subvenționare a locurilor de muncă în Republica Moldova. Au fost prezenți atât reprezentanți ai Asociației Obștești Societatea Invalizilor din Republica Moldova, conducerea raionului Nisporeni, cât și reprezentanți ai autorității publice locale.

În cadrul discuțiilor, Dumitru Negru, directorul proiectului sus menționat a trecut în revistă realizările înregistrate de la începutul implementării proiectului „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități” și până în prezent. La rândul său, Victor Ambroci, expert în proiect a prezentat raportul de monitorizare în cadrul proiectului prin prisma unei hotărâri a Guvernului, din 2021, pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Potrivit reprezentanților proiectului, acesta urmărește îmbunătățirea cadrului legal privind acordarea de subsidii cu scopul de a spori interesul întreprinderilor în angajarea în câmpul muncii a tinerilor NEET. Tot în cadrul proiectului au fost elaborate chestionare pentru identificarea atât a tinerilor cu dizabilități dornici de a munci și de a se implica, cât și a provocărilor cu care se confruntă. Totodată, a fost semnat un acord de colaborare cu ANOFM, în vederea angajării ulterioare a tinerilor cu dizabilități.

În context, ținem să menționăm că, în dorința de a colabora în domeniul cercetării și inovării, la începutul acestui an Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni și AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova au încheiat un acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET”.

Totodată, în contextul proiectului, recent vicepreședintele raionului, Sergiu Sococol, Xenia Axente, șef direcția asistență socială și protecție a familiei, au avut o întrevedere de lucru cu directorul de proiect Dumitru Negru, și vicepreședintele Asociației Obștești Societatea Invalizilor din Republica Moldova, Constantin Negru. În cadrul întrevederii a fost oferit un scaun cu rotile, care va fi in incinta Consiliului raional și va fi folosit la necesitate. Părțile au discutat și despre provocările tinerilor cu dizabilități din raion, în același timp fiind găsite soluții pentru îmbunătățirea calității vieții lor.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și Agenția pentru Dezvoltare Regională din regiunea transnistreană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

www.albasat.md

 

 

În contextul declarării anului 2022 „Anul Asistenței Sociale și proiectului ,,Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET” vicepreședintele raionului, dl Sergiu SOCOCOL, dna Xenia AXENTE, șef direcția asistență socială și protecție a familiei, au avut o întrevedere de lucru cu directorul de proiect dl Dumitru NEGRU, și vicepreședintele Asociației Obștești Societatea Invalizilor din Republica Moldova, dl Constantin NEGRU.

În cadrul întrevederii din 12 mai 2022, a fost oferit un scaun cu rotile, care va fi in incinta Consiliului raional și va fi folosit la necesitate, tot odată părțile au discutat mai multe subiecte, printre care și provocările tinerilor cu dizabilități din raion, în același timp fiind găsite soluții pentru îmbunătățirea calității vieții lor.

 

AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova de comun cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni în dorința de a colabora în domeniul cercetării și inovării încheie un acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET".

Acord de Parteneriat

 

Astăzi a avut loc o intâlnire cu dl Nicolae Postolache, directorul tipografiei "Simbol-NP" la care s-a elaborat varianta finală a banerului care va fi utilizat la toate activitățile din cadrul proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET".